Pierwsza warszawska firma pogrzebowa. Rok założenia 1945.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Usługi Pogrzebowe

Film - Przewodnik - Co zrobić kiedy...

Przewodnik - Co zrobić kiedy...

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który wyjaśni, co zrobić w tych trudnych chwilach.

Natychmiastowa pomoc

 • 195 88
 • 22 836 69 16
 • 22 836 16 69
 • 608 053 943
Drukuj

Finansowanie pogrzebu

1. Czy można kredytować pogrzeb?

Rodzina organizująca pogrzeb, ma możliwość skorzystania z oferty kredytowej na usługi pogrzebowe.

2. Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pogrzebu?

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:
1. Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wystawiony przez lekarza
2. Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.

Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:

 • karta zgonu,
 • dowód tożsamości osoby zmarłej,
 • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

W przypadku, gdy okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy posiadać pisemne zezwolenie danego organu na pochowanie.
Na Państwa życzenie, za pośrednictwem naszych punktów usługowych, zgłosimy zgon w USC i uzyskamy akt zgonu - prosimy o posiadanie dowodu osobistego osoby zmarłej i karty zgonu.

3. Co to jest zasiłek pogrzebowy i komu jest wypłacany?

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane przez ZUS lub KRUS osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych w punkcie 3.

Zasada wypłaty zasiłku jest następująca:

 • członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,
 • osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami, nie wyższej jednak niż 4.000 zł,
 • jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

4. W przypadku czyjej śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1. ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. I -IV, to jest:
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • wnuki i rodzeństwo,
  • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

5. Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Od dnia 01 marca 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4.000 zł.

6. Na jakich zasadach odbywa się kredytowanie pogrzebu przez
MPUK sp. z o.o.?

Zasiłek pogrzebowy zawsze wypłacany jest po pogrzebie w związku z powyższym oferujemy możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach przysługującego Państwu zasiłku ZUS lub KRUS.

W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo dopłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku. W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, niezwłocznie po dokonaniu wpłaty z ZUS lub KRUS na nasze konto, dokonujemy zwrotu różnicy na Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym lub w gotówce.

Służymy Państwu informacją oraz pomocą w przygotowaniu dokumentów i wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS lub KRUS.


Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
KRS 0000085927 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX wydział Gospodarczy KRS
NIP: 525-000-55-44, REGON: 017467911.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 300 000 zł. Konto bankowe: BH S.A. III Oddział w Warszawie: 53 1030 1032 0000 0000 4737 8304

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - MPUK